KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZAWODU ELEKTRYK W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA


250 godzin, 3.000 zł


1. Podstawy elektrotechniki

- Obwody prądu stałego

- Magnetyzm

- Obwody prądu przemiennego

- Pomiary elektryczne

- Elementy elektrotechniki

2. Pracownia elektryczna (10 ćwiczeń):

1. Pomiary prądu i napięcia w obwodach prądu stałego z jednym odbiornikiem

2. Pomiary napięć w obwodach szeregowych prądu stałego

3. Pomiary rozpływu prądów w obwodach rozgałęzionych prądu stałego

4. Pomiary rezystancji metodą techniczną

5. Pomiary rezystancji metodą mostkową

6. Pomiary napięć przemiennych za pomocą oscyloskopu

7. Pomiary napięć w obwodzie szeregowym R, L, C

8. Pomiary mocy czynnej w obwodach 1-fazowych

9. Pomiary mocy czynnej w obwodach 3-fazowych

10. Pomiary napięć i mocy w układzie zasilania świetlówki

3. Instalacje elektryczne

- Normalizacja urządzeń

- Rodzaje sieci niskiego napięcia

- Przewody - budowa, oznaczenie, zastosowanie

- Rodzaje instalacji

- Technologia wykonania instalacji

- Rozdzielnice niskiego napięcia

- Oświetlenie elektryczne

- Pomiary odbiorcze instalacji

- Zabezpieczenia przetężeniowe

- Zabezpieczenia przepięciowe

- Ochrona przeciwporażeniowa

4. Urządzenia i maszyny elektryczne

- Łączniki niskiego napięcia

- Bezpieczniki

- Maszyny prądu stałego

- Maszyny prądu przemiennego

5. Przedsiębiorczość

6. Zajęcia praktyczne:

Lutowanie, bielenie, zarabianie końców przewodów i zaciskanie końcówek na przewodach.

Materiały przewodzące, konduktywność i rezystywność, zależność rezystancji przewodnika od jego wymiarów. Materiały izolacyjne - właściwości i ich zastosowanie.Sprawdzanie ciągłości obwodu i rezystancji izolacji - wymagania stawiane przepisami elektroenergetycznymi. Symbole graficzne stosowane w rysunku elektrycznym. Ćwiczenia praktyczne z megaomomierzem induktorowym. BHP przy pomiarach.Pomiar napięcia na zaciskach urządzeń i w różnych punktach obwodu. Podstawowe wielkości fizyczne stosowane w elektrotechnice i ich jednostki oraz przedrostki tych jednostek i ich przeliczanie. Połączenia rezystorów, rezystancja zastępcza, spadki napięć i rozpływ prądów. Zastosowanie neonowego wskaźnika napięcia. Technika wykonywania pomiarów elektrycznych. Wyszukiwanie uszkodzeń w obwodach elektrycznych poprzez pomiar napięcia.Pomiar prądu pobieranego przez różne odbiorniki.Określanie stanu pracy urządzenia po zmierzonym poborze prądu. Oddziaływanie prądu na organizm ludzki i ratowanie porażonego prądem.Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym.Pomiar mocy pobieranej przez różne odbiorniki. Obliczenie elementu grzejnego, dobór i wymiana w urządzeniach gospodarstwa domowego.Montaż osprzętu w oświetleniowych instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.

Systemy układów sieci zasilania TN-S, TN-C, TT, IT. Rodzaje instalacji zależnie od zastosowania.Schemat instalacji elektrycznej budynku w układzie TN-S z przewodem wyrównawczym. Stosowany osprzęt, materiały i narzędzia. Bezpieczeństwo pracy przy robotach instalacyjnych.

Budowa instalacji oświetleniowej z łącznikami instalacyjnymi: świecznikowym, schodowym, schodowo-krzyżowym, automatem schodowym i automatem zmierzchowym. Schematy ideowe, uproszczone i plany instalacji z dokumentacji budowlanej (projekt). Podświetlenie klawiszy łączników neonówką z doborem rezystora. Czytanie schematów i wyszukiwanie usterek w instalacjach oświetleniowych.

Podłączanie bezpieczników, wyłączników zwarciowych i licznika energii elektrycznej.Odbiorniki o charakterze obciążenia czynnym, biernym indukcyjnym i biernym pojemnościowym. Zwarcie i przeciążenie.Indukcyjność, impedancja, reaktancja, moce, ich jednostki i sposoby pomiarów z uwzględnieniem pomiaru w obwodach symetrycznych i niesymetrycznych trójfazowych.Podstawowe pojęcia z obwodów prądu przemiennego; przebieg, okres, przesunięcie fazowe.

Naprawa, wyszukiwanie usterek i montaż lamp oświetleniowych, konserwacja, BHP; Zasada działania, budowa i zastosowanie źródeł światła; żarowych, żarowo wyładowczych (świetlówek, lamp sodowych i rtęciowych) z uwzględnieniem nowoczesnych źródeł światła i nowoczesnych opraw.Badanie świetlówki; w obwodzie z kondensatorem i bez, w układzie antystroboskopowym, porównanie tych lamp.

Podłączenie silnika prądu stałego do sieci zasilającej i zmiana jego kierunku wirowania. Zasada działania, budowa i zastosowanie, cechy charakterystyczne. Stosowane materiały. Indukcja i pętla histerezy magnetycznej - wpływ parametrów w praktyce. Konserwacja, wyszukiwanie uszkodzeń.Prądnica prądu stałego. Zasada działania, budowa, zastosowanie. Podłączanie prądnicy.

Maszyny prądu zmiennego. Transformatory. Zasada działania, budowa, rodzaje, zastosowanie. Z uwzględnieniem autotransformatora. Materiały stosowane do budowy, pomiar prądu biegu jałowego i przekładni, ocena stanu pracy. Wymiana w zasilaczach.

Silnik trójfazowy asynchroniczny, zwarty, klatkowy. Magnetyczne pole wirujące, silnik Ferrarisa (kubkowy). Zasada działania, budowa, zastosowanie. Podłączanie do sieci zasilającej. Zmiana kierunku wirowania.

Aparaty elektryczne; wyłączniki warstwowe, przełączniki, styczniki. Budowa, Sprawdzanie połączeń, analiza z rysowanym schematem. Wyszukiwanie uszkodzeń i naprawa w obwodach sterowania obrabiarek i innych maszyn. Montaż aparatów-podstawowe operacje ślusarskie z uwzględnieniem połączeń śrubowych- gwintowania otworów i sworzni. Zastosowanie stycznika w obwodach sterowania silnikiem - budowa instalacji przy sterowaniu z jednego i z wielu miejsc, przy zmianie kierunku wirowania i przy przełączeniu gwiazda-trójkąt. Dobór zabezpieczeń (przekaźników termicznych i bezpieczników).

Podłączanie silników jednofazowych do sieci zasilającej i zmiana kierunku wirowania. Zasada działania, budowa, zastosowanie, konserwacja.

Półprzewodnikowe elementy stosowane w instalacjach niskiego napięcia. Półprzewodniki, złącze p-n (dioda) charakterystyka zewnętrzna, zastosowanie, sprawdzanie, oznakowanie, parametry katalogowe. Rodzaje diod i ich zastosowanie (diody świecące - podłączanie ich jako elementów sygnalizacyjnych). Układy prostownicze; budowa prostowników półokresowych i pełnookresowych, sprawdzanie, określanie polaryzacji na zaciskach, wyszukiwanie uszkodzeń w zasilaczach i ich naprawa.

Tyrystory i triaki - działanie i zastosowanie w różnych obwodach regulacyjnych (regulatory oświetlenia, regulacja obrotów silnika) - budowa obwodów.